skip to Main Content

Kreipėmės į Aplinkos ministeriją dėl plyniems sanitariniams kirtimams išduotų leidimų

LR Aplinkos ministerijai

Kopija:
Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
Valstybinei miškų tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
Aplinkos apsaugos departamentui
Valstybinei miškų urėdijai

DĖL SANITARINIŲ PLYNŲ KIRTIMŲ EKOSISTEMŲ APSAUGOS IR REKREACINIO PRIORITETO (II MIŠKŲ GRUPĖS) MIŠKUOSE 

Oficialus raštas

2023-1103

Per pastarąją savaitę „Girių spiečiaus“ sambūrio nariai net kelis kartus informavo apie ekosistemų apsaugos ir rekreacinio prioriteto miškuose (II miškų grupė) vykdomus plynus sanitarinius kirtimus. Nurodytais atvejais kertami ne tik pažeisti medžiai, bet ir visi kiti medžiai ir krūmai taip, lyg būtų vykdomas ne sanitarinis, o pagrindinis plynas kirtimas. Tokiu būdu pilnai sunaikinamos ten esančios buveinės ir rekreacinis patrauklumas. Taigi, padaroma didelė žala gamtai ir visuomenei. Pastebėtina, kad dėl sanitarinės saugos būtų pakankamos ženkliai švelnesnės priemonės. II grupės miškuose vykdomus plynus kirtimus vertiname kaip neproporcingas ir netinkamas sanitarinės saugos priemones, pažeidžiančias Miškų įstatymą. Prašome skubiai stabdyti išduotus leidimus plyniems sanitariniams kirtimams II grupės miškuose, atlikti susidariusios situacijos vertinimą ir taisyti poįstatyminį teisinį reguliavimą, kad jo normos atitiktų įstatymuose įtvirtintą aplinkosauginę logiką ir principus.   

Plyni sanitariniai kirtimai II grupės miškuose greičiausiai pažeidžia Miškų įstatymą

Miškų įstatyme aiškiai nubrėžti II grupės miškuose vykdomo ūkininkavimo tikslai. Ekosistemų apsaugos miškuose (IIA grupė) – išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus. Rekreaciniuose miškuose (IIB grupė) – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Taigi – įstatymas reikalauja saugoti jau susiformavusią šių miškų aplinką. Įstatyme numatyti ūkininkavimo tikslai galioja visoms ūkinėms priemonėms. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pagrindiniai plyni kirtimai abiejose grupėse įstatymu yra draudžiami. Iš to seka išvada, kad II grupėje plyni kirtimai įstatymo lygiu yra pripažinti kaip neatitinkantys šios grupės paskirties dėl savo didelės žalos. 

Miškų įstatyme nurodyta viena sanitarinių kirtimų priežastis – siekti išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo. Taigi, vykdomi plyni kirtimai, kai II grupės miškuose kertami visi medyno medžiai, nors tai nėra būtina dėl sanitarinės apsaugos, neatitinka įstatymu reglamentuotų ūkininkavimo tikslų ir sanitarinio kirtimo paskirties. Atitinkamai Įstatymo neatitinka ir Miško kirtimų taisyklių 80 straipsnis, kuris taikomas visų grupių miškams ir nepagrįstai įpareigoja kirsti plynai labiau pažeistuose ne ūkinės paskirties medynuose. 

Šalinant tik pažeistus medžius, likę medžiai ir krūmai sudarytų pagrindą toliau ugdyti įvairiaamžį ir įvairiarūšį medyną, išsaugotų bent dalinį rekreacinį patrauklumą ir miško ekosistemos komponentus, apsaugotų saugomas rūšių radavietes ir vertingas buveines nuo visiško sunaikinimo. Tai yra, įgyvendintų Miškų įstatyme numatytus ūkininkavimo tikslus II grupės miškams.

Problema yra didelio masto

Valstybės institucijos yra informuotos apie kelis konkrečius tokių kirtimų atvejus. Pavyzdžiui, plyni sanitariniai kirtimai vykdomi Verkių regioniniame parke Verkių miške prie Vilniaus Santariškių mikrorajono, Slabados miške prie Vėprių, Sartų regioniniame parke Antazavės šile prie Antazavės. Visi šie miškai yra valstybiniai ir patikėjimo teise valdomi Valstybinės miškų urėdijos. 

Šie vienu metu iškilę atvejai rodo, kad tai nėra pavienis precedentas, o sisteminė problema. „Aplinkosaugos koalicija“ atliko preliminarų problemos masto vertinimą. Patikrinome, kiek 2023 metais buvo paprašyta ir išduota plynų sanitarinių kirtimų II grupės miškams. Įvertinę 97% (likę 3% nevertinti dėl prastos duomenų kokybės) 2023 metais oficialioje svetainėje https://kirtleidimai.amvmt.lt/ pateiktus leidimų įrašus matome, kad, tokių leidimų valstybiniuose miškuose buvo bent 462, leidžiant iškirsti plynai bendrą virš 200 ha plotą (detaliau žr. priedą), privačių –  bent 103 leidimai leidžiant iškirsti plynai virš 40 ha plotą. 

Pagal Miškų įstatymą išduoti kirtimų leidimus, o taip pat ir koordinuoti miško sanitarinės apsaugos priemones yra įpareigota Valstybinė miškų tarnyba (VMT). VMT viešame pranešime apie praneštus atvejus nurodė, kad „Prieš išduodant bet kurį leidimą, įsitikinama, kad toje vietoje nėra jokių buveinių ar saugotinų teritorijų ir kad kirtimus vykdyti galima. Priešingu atveju leidimas neišduodamas.“ Mūsų atlikta preliminari kirtimų leidimų analizė rodo, kad tai yra netiesa. 

Preliminari leidimų įrašų analizė rodo, kad:

Tikėtina, kad daugumoje šių leidimų yra leistos sanitarinės apsaugos priemonės, kurios savo daroma žala yra neproporcingos sanitarinės apsaugos poreikiams ir neatitinka II grupės miškų paskirties bei prieštarauja Miškų įstatymui. Negalėjome vertinti saugomų rūšių radaviečių, nes jų  duomenys nėra atviri, tačiau greičiausiai situacija yra panaši, kaip ir su vertingomis buveinėmis. 

Taip pat pažymėtina, kad dviem iš trijų VMT viešame pranešime minimų atvejų kirtimai vyko 2011-2014 metų oficialios EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos metu nustatytose buveinėse, taip pat dviem iš trijų atvejų kirsta saugomose teritorijose.

VMT viešame pranešima nurodyta, kad „IIB grupės miškuose plynieji sanitariniai kirtimai galimi ir juose nėra privaloma palikti sveikus medžius, tarp jų – ir lapuočius. Ypač jei jie apsunkina medienos ruošą, medienos ištraukimą iš miško ar miško atkūrimą. Miško valdytojas, atsižvelgdamas į vietovės bei paties kirtimo specifiką, pats sprendžia, kokius medžius kirsti, kokius palikti.“ Nurodyta priežastis kirsti sveikus medžius yra niekaip nesuderinama su Miškų įstatyme nurodytais ūkininkavimo tikslais II grupės miškuose. Pateikti atvejai parodo, kad ir valstybinių miškų valdytojas – Valstybinė miškų urėdija (VMU) – nesilaiko Miškų įstatyme nurodytų ūkininkavimo tikslų ir II grupės miškuose taiko ūkinės paskirties miškų tvarkymo principus, kirsdama maksimaliai, kiek leidžia taisyklės. 

Peržiūrėję praneštus atvejus ir atlikę preliminarią viešų leidimų duomenų analizę, vertiname, kad:

Todėl prašome nedelsiant įvertinti susidariusią situaciją ir stabdyti nepagrįstas ir neproporcingas priemones leidžiančius plynų sanitarinių kirtimų leidimus ir taip mažinti Miškų įstatyme numatytų tikslų neatitinkančio ūkininkavimo žalą ne ūkiniuose ekosistemoms ir bendruomenėms svarbiuose miškuose. Taip pat prašome atitinkamai taisyti miškų kirtimą, leidimų išdavimą ir sanitarinę apsaugą reglamentuojančias tvarkas bei procedūras, kad jos atitiktų Miškų įstatymą.

Prašome mus informuoti, kokių priemonių imamasi.

PRIEDAS. Preliminarus plynų sanitarinių kirtimų II grupės miškuose masto vertinimas. 

Pagal 2023 m. lapkričio 1 d. duomenis svtetainėje https://kirtleidimai.amvmt.lt/ nurodyta, kad 2023 metais išduoti 565 leidimai plyniems sanitariniams kirtimams su suminiu 254 ha plotu. Žemiau pateikiamas žemėlapis, parodantis šių leidimų įtakos II grupės miškams mastą. 

Raudonais taškais žymimi leidimai plyniems sanitariniams kirtimas II grupės miškuse. 

Geltonas taškelis žymi, kad šie leidimai greičiausiai leidžia kirsti 2011-2014 metais atliktos oficialios EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos nustatytas buveines.

Mėlyni taškai žymi leidimus draustiniuose ne II grupės miškuose.

Su visuomene dalinamės žemėlapiu, sudarytu remiantis preliminaria leidimų plyniems sanitariniams kirtimams analize.

Žemėlapis sudarytas remiantis oficialioje svetainėje https://kirtleidimai.amvmt.lt/ 2023 m. lapkričio 1 d. pateiktais kirtimų leidimų duomenimis. Imti leidimai išduoti per 2023 metus. Leidimų koordinatės nustatytos sklypo tikslumu pagal pirmą leidime nurodytą sklypą. 3% leidimų nepavyko nustatyti koordinačių, todėl jie žemėlapyje nepateikiami.

Back To Top